معرفی

انتشارات یکی از ارکان اصلی ارائه خدمات سازمان مدیریت صنعتی به جامعه مدیریت کشور می‌باشد. سازمان، نشر یافته‌های حاصل از فعالیت‌های مشاوره و تحقیق خود را از دو مجرای آموزش و انتشارات محقق می‌سازد. واحد انتشارات سازمان، ضمن نشر دستاورد‌های حرفه‌ای روز مدیریت در سطح جامعه و هم چنین تامین منابع مورد نیاز آموزشی، نیاز آن دسته از علاقه‌مندانی که به هر دلیل فرصت حضور در دوره‌های آموزشی سازمان را نمی‌یابند و یا مایل به کسب اطلاع از جزئیات بیشتر پیرامون موضوعات مدیریتی می‌باشند، را تامین می‌نماید. هم چنین سازمان، واحد انتشارات را فضایی برای حضور مخاطبین و معرفی دانش، تجارب و دیدگاه‌های آنها به جامعه مدیریت کشور تلقی می‌نماید. از این رو سازمان مدیریت صنعتی از دهه 40 خورشیدی و همزمان با تاسیس خود نسبت به انتشار مباحث مرتبط با صنعت و حرفه مدیریت اقدام نموده و درحال حاضر این وظیفه را در قالب انتشار کتاب، ماهنامه تخصصی تدبیر، فصلنامه علمی و پژوهشی مدیرساز و ارائه محصولات شنیداری و دیداری محقق می‌سازد.