راهنمای نویسندگان

1- کلیه کتاب های ارسالی باید از رسم الخط مصوب فرهنگستان زبان و ادب فارسی پیروی کنند، لذا به نویسندگان گرامی توصیه می شود قبل از ارسال فایل خود این شیوه نامه را مطالعه نمایند. صفحات مهم این شیوه نامه را از اینجا دریافت نمایید.